Συμβόλαιο ελέγχου Kaeser

Πλήρη ευελιξία με την υπογραφή ενός συμβολαίου ελέγχου. Εμείς πραγματοποιούμε τον προγραμματισμένο έλεγχο/ους, βάσει του συμβολαίου και εσείς αποφασίζετε για την συντήρηση κσι επισκευή του εξοπλισμού σας κατόπιν των οδηγιών/προτάσεων μας.